444 48 48

Gazi Hastanesi Beşevler / ANKARA

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması

Hasta ve Çalışan Memnuniyetinin Sağlanması

Etkinlik ve Etkililiğin Sağlanması

olmak üzere 3 ana hedefe odaklanan ve sürekli iyileşmeyi ilke edinen Kalite Koordinatörlüğümüz görev, yetki sorumlulukları;

Hastanemizde yürütülen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane çalışmaları ile ilgili olarak; faaliyetlerin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi, aksaklıkların düzeltilmesi ve önlenmesi konularında gerekli her tür koordinasyonu sağlamak,

Kalite çalışmalarının hastanemizde bir kültür haline gelmesini sağlamak için, eğitim faaliyetleri düzenlemek,

Kalite çalışmalarının temel bileşenlerinden dokümantasyon (proses, talimat, prosedür, formlar, kontrol listeleri vb.) ve kayıtların kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek,

Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalarda Üst Yönetim ve diğer kuruluşlar ile işbirliği içinde olmak,

Hastanemizde kalite çalışmalarının durumunu değerlendirmek için, iç tetkik/öz değerlendirme sürecini planlamak, uygulamak, sonuçları Üst Yönetim ile paylaşmak ve yönetimsel olarak alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak,

Kalite çalışmalarının kolaylaştırıcısı olarak kurulan tüm komitelerde (Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği vb.) komite çalışmalarına katılmak,

Hastanemiz süreçlerinden hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetini belirlemek için dönemsel anketler uygulamak, analiz etmek ve sonuçları Üst Yönetim ile paylaşmak, önlem alınması gereken konulara ilişkin planlamalar yapmak,

Bölüm/birim bazında kalite ölçütü olarak belirlenen göstergelerin izlenmesinde gereken koordinasyonu sağlamak ve verilerin analizine ilişkin görüş bildirmek,

Hastanemizde ilgili kuruluşlar (TSE ve Sağlık Bakanlığı gibi) tarafından gerçekleştirilen kalite değerlendirmeleri sürecini yönetmek,

Kalite Koordinatörlüğü çalışmalarını ve sonuçlarını özetleyen yıllık Performans Raporunu hazırlamak ve yönetime sunmaktır.