Ana Faaliyetler

A. HASTANE ENFEKSİYONLARININ İZLENMESİ (SÜRVEYANS)

 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK); yoğun bakımlar ve riskli üniteler olmak üzere klinik ve laboratuar verilerine dayalı hedefe yönelik aktif- prospektif sürveyans yapmaktadır. İnvaziv araç ilişkili sürveyans ayrıca yürütülmektedir. Aktif sürveyans yapılmayan bölümlerde (ayaktan ve yatarak tedavi hizmet birimlerinde) kültür pozitifliği olan hastalar, günlük çıkan kültür programından takip edilir. Özel durumlarda hastane enfeksiyon formu doldurulur, ilgili bölümde hastane enfeksiyonu açısından değerlendirilir.
 • Hastane enfeksiyon verileri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemine günlük/haftalık bildirimi yapılır. Verilerin istatistik çalışmaları aylık/üç aylık/dört aylık/ yıllık ve gerektiğinde ara bildirimler yapılarak değerlendirilir. Ünitenin hastane enfeksiyonları sıklığı, izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılık durumu gibi bilgiler ilgili ünite ve hastane yönetimi bilgilendirilir.
 • Hastalardan izolasyon gerektiren bir mikroorganizma izole edilmişse, Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri ilgili üniteye uygun izolasyon kartını vererek, enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması konusunda uyarılarda bulunur, izler ve denetler.
 • Ayaktan ve yataklı tedavi hizmetlerinde hastane genelinde ?Aktif Tüberküloz Sürveyansı? yürütülür.

B. SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA HASTANE KÖKENLİ ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

 • Sağlık personellerinin, Sağlık çalışanları Enfeksiyon kontrol Polikliniği (SÇEP) ne başvurmaları istenir. SÇEP Hemşiresi tarafından aşı olmak için başvuran sağlık çalışanlarının öncelikle enfeksiyon riski belirlenir. Geçirdiği enfeksiyon hastalıkları ve yaptırdığı aşılar sorgulanarak formlara işlenir. Bazı enfeksiyon hastalıkları ile ilgili testleri istenir. Test sonucuna göre bağışıklama programına alınır. Gerekli formları çıkarılır. Aşı kartı hazırlanır. Aşısı uygulanır. Aşı kontrolleri, yan etkileri ile ilgili eğitim verilir.
 • Şüpheli enfeksiyon teması ile gelen sağlık personeli, SÇEP hemşiresi tarafından değerlendirilerek formlara işlenir. Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine yönlendirilen personele ilgili hekim tarafından gerekli profilaksi (immunglobulin ve aşı) uygulaması planlanır. İmmünglobulin ve aşıları hemşire tarafından uygulanır ve takibi yapılır.
 • PPD test sonucu pozitif olanlarda aktif tüberküloz araştırılır.
 • Bölüm tarafından temin edilemeyen aşılarla ilgili öneriler yapılır.
 • Hepatit B aşısı, KKK aşısı, Hepatit A aşısı, Suçiçeği aşıları ücretsiz olarak uygulanmaya başlanmıştır. Aşılar İl Sağlık Müdürlüğünden ücretsiz temin edilerek uygulanır. Aşılanan sağlık personelinin izlemi yapılır.
 • Sağlık personeli bilgileri ilgili bilgisayar programına kaydedilir.

Diğer Çalışmalar

A. SALGIN YÖNETİMİ

 • Hastanenin herhangi bir ünitesinde olağan dışı bir enfeksiyon şüphesi, mevcut enfeksiyon sıklığında artma veya olağan dışı bir mikroorganizmaya ait enfeksiyon saptanması gibi durumlarda EKK Salgın Yönetimi Alt Çalışma-Yürütme Grubu toplanır. Durum belirlemesi ve vaka tanımı yaparak duruma özgü salgın tanımlama ve kontrol planı hazırlar ve raporlandırır.
 • Salgının nedenleri ve kaynağını acil olarak tespit ederek gerekli kontrol önlemleri konusunda hastane yönetimine rapor verir.

B. DEZENFEKTAN SEÇİMİ VE DENETİMİ

 • Hastanenin tüm birimleri için uygun dezenfeksiyon kullanım politikasını belirler.
 • Dezenfektan seçimi ve satın alınması gibi konularda danışmanlık eder.
 • Dezenfektanların uygun kullanımı için eğitim verir.

C. STERİLİZASYON

 • Merkezi Sterilizasyon Ünitesi' nde sterilizasyon kontrolünü sağlar.
 • Eğitim, danışmanlık, kontrol hizmetlerini yürütür.
 • Ünitede kullanılan malzemelerle ilgili şartnameler hazırlar ve güncellemelerini yapar. Ürünlerle ilgili Satın Alma Komisyon Başkanlığı'na uygunluk raporu verir.

D. ANTİBİYOTİK KONTROL

 • Hastanemizde kullanılan antibiyotiklerin kontrollü kullanımı konusunda planlama yapar.
 • Cerrahi profilaksi konusunda uygulamaların gözden geçirilmesi, yatan hastalara başlanan antimikrobiyal ilaç tedavisinin izlenmesini planlar.

E. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

 • Sağlık çalışanlarına (Öğretim Üyesi, doktor, hemşire, aday sağlık personeli, hastabakıcı) hastane enfeksiyon kontrolu konusunda eğitim verir.
 • "Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikalandırma" eğitiminde eğitim merkezi olarak görev alır.
 • Eğitim materyali hazırlar. (afiş, bilgilendirme broşürleri...vb)
 • Atık yönetimi, sterilizasyon, yemekhane, çamaşırhane ve hastane temizliği konusunda danışmanlık yapar.

F. KAYIT TUTMA VE İZLEME

 • Hastane enfeksiyonları ve sağlık personelinin bilgisayar kayıtları tutulur.
 • Konu ile ilgili formlar klasörlerde saklanır.
 • EKK toplantı tutanakları, yazışmalar, EKK yönergesi, eğitim notları, salgın analizleri gibi tüm bilgiler EKK faaliyet dosyasında muhafaza edilir. Ayrıca bu bilgilerin bilgisayar kaydı saklanır.